29.08.2020

Concurs i premis ‘Viu la Posidònia’

Participa en els concursos ‘Viu la Posidònia 2020’ i guanya premis, com samarretes i màscares del programa ‘Viu la Posidònia’; places en les activitats de caiac, paddle surf o busseig i menjars o sopars per a 2 persones en els restaurants que participen en el programa ‘Viu la Posidònia’.

Participa a més en el premi de fotografia ‘Viu la Posidònia’ i aconsegueix un dels quatre premis, que inclouen  nits d’hotel, sopars en els restaurants que participen en la promoció i  joies Posidònia dels artistes Elisa Pomar i Enric Majoral.

Fes clic en la imatge per a començar a participar:

 

Transmet que la Posidònia és el gran tresor de la Mediterrània i, a més, és un bé natural declarat Patrimoni Mundial por la Unesco. Tots som guardians de la Posidònia. Tu també. Uneix-te a la seua protecció

#viulaposidonia
#vivelaposidonia

BASES DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ

1.- ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’Ajuntament d’Eivissa organitza, amb una finalitat promocional, el concurs “Viu la Posidònia” que es desenvolupa a través d’internet. La participació és exclusiva per a usuaris residents en la Unió Europea, majors d’edat.
2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La promoció s’iniciarà el dia 27 d’agost de 2020 i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
-Podran participar aquelles persones que resideixin a la Unió Europea i siguin majors d’edat.
-Només podran participar aquelles persones que es registrin en la promoció a través d’un formulari i siguin seguidors, o es converteixin en seguidors, de les xarxes socials de l’Ajuntament d’Eivissa.
-Les dades personals amb què els participants omplin el formulari d’inscripció hauran de ser reals.
La mecànica de la promoció consisteix en participar en les diferents activitats incloses en aquesta campanya, convertint-se en seguidor de les diferents xarxes socials i podent obtenir a canvi els regals proposats al llarg de la campanya.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

PREMIS EN CONCURSOS:
La promoció inclou 1.000 premis per als participants en els diferents concursos que es promocionaran fins al mes de desembre. En cada activitat es descriurà la dinàmica de participació i els premis/regals que s’aconseguiran en cada sorteig aleatori i certificat, entre els quals s’inclouen:
-Samarretes i carassetes del programa “Viu la Posidònia”
-Places en les activitats de caiac, paddle surf o busseig.
-Dinars o sopars per a dues persones en els restaurants que participen en el programa “Viu la Posidònia”.

PREMIS DE FOTOGRAFIA “VIU LA POSIDÒNIA”:
Una acció especial dins el concurs és l’apartat de premis per a les publicacions en xarxes socials de fotografies amb els hashtags:
#viulaposidònia #vivelaposidonia
Amb les etiquetes corresponents a les xarxes socials de Turisme d’Eivissa de Facebook, Instagram i Twitter:
Facebook: www.facebook.com/TurismeEivissaIbiza/
Instagram: www.instagram.com/turismeeivissaibiza/
Twitter: twitter.com/EivissaIbiza
Totes les fotografies publicades amb els esmentats hashtags i amb etiquetes a les xarxes socials de turisme d’Eivissa, opten als següents premis:

1.-Primer premi: l’Ajuntament lliurarà el primer premi a la fotografia relacionada amb el programa “Viu la Posidònia” que hagi obtingut més “likes” en la plataforma del concurs entre el 28 d’agost i el 30 de novembre de 2020. El premi consistirà en dues nits d’hotel, un sopar per a dues persones en un dels restaurants que participen en la promoció i dues joies dels artistes Elisa Pomar i Enric Majoral. El premi es farà efectiu abans del 2 de maig de 2021.
2.- Segon premi: l’Ajuntament lliurarà aquest segon premi a la fotografia que ocupi el segon lloc en número de «likes» obtinguts en la plataforma del concurs durant aquesta promoció. El premi consistirà en un sopar per a dues persones en un dels restaurants que participen en la campanya i dues joies Posidònia dels artistes Elisa Pomar i Enric Majoral.
3.- Tercer premi: l’Ajuntament lliurarà aquest premi a la fotografia relacionada amb el programa “Viu la Posidònia” que ocupi el tercer lloc en número de “likes” obtinguts en la plataforma del concurs al llarg d’aquesta promoció. El premi consistirà en una joia Posidònia.

4.- Premi especial del jurat: l’Ajuntament lliurarà el premi a la fotografia relacionada amb el programa “Viu la Posidònia” que consideri que millor representa els valors de la campanya, per la seua qualitat i pel missatge que transmet. El premi consistirà en dues nits d’hotel i sopar per a dues persones en un dels restaurants que participen en la promoció i dues joies Posidònia, una d’Elisa Pomar i altra de Majoral. El premi es farà efectiu abans del 2 de maig de 2021.

Totes les fotografies que opten a premi han de complir, a més, els següents requisits:
A.- És imprescindible que les fotografies es pugin a la plataforma del concurs, on es realitza el recompte dels vots de manera pública i transparent. També és imprescindible que les mateixes fotografies hagin estat publicades en xarxes socials (Facebook, Twitter o Instagram) entre el 28 d’agost i el 30 de novembre de 2020 amb els hastagh de la campanya: #viulaposidonia #vivelaposidonia i etiquetes a les xarxes socials de Turisme d’Eivissa:
Facebook: www.facebook.com/TurismeEivissaIbiza/
Instagram: www.instagram.com/turismeeivissaibiza/
Twitter: twitter.com/EivissaIbiza

B.- Les fotografies hauran de tenir relació amb la Posidònia, és a dir, des que en la imatge es vegi una carasseta o samarreta del programa “Viu la Posidònia”, a que en la imatge aparegui una persona en qualsevol lloc emblemàtic d’una ciutat d’Espanya o Europa en què es mostri el hashtag de la campanya en un paper o un altre suport, a que es vegi en la imatge una fotografia o vídeo de la Posidònia o del fulletó que conté tot el programa d’activitats o que es vegi en la imatge un element declarat Patrimoni Mundial. En tots els casos, serà imprescindible fer servir els hashtags de la campanya.
Els noms de les persones guanyadores dels premis a les millors fotografies sobre la Posidònia, es faran públics en les xarxes socials de Turisme d’Eivissa el dia 4 de desembre durant els actes de commemoració de la declaració d’Eivissa/Ibiza Patrimoni Mundial.
A les persones guanyadores de la resta de premis en els concursos, siguin samarretes o carassetes, que no resideixin a l’illa d’Eivissa, se’ls enviarà el premi al domicili d’Espanya, Unió Europea o Regne Unit on resideixin, sempre que facilitin la seua adreça postal.
Les persones guanyadores que resideixin a l’illa d’Eivissa, podran recollir el seu premi en la Regidoria de Turisme, ubicada a l’edifici CETIS del carrer Canàries 35, una vegada hagin demanat cita prèvia a través del correu electrònic turisme@eivissa.es
Els premis que consisteixen en excursions ( paddle surf, caiac o busseig ) es gaudiran aquesta temporada, fins al mes de desembre de 2020.
Els premis que consisteixen en dinars o sopars en els 16 restaurants participants en la promoció, es podran gaudir abans del mes de desembre de 2020. Es podran gaudir abans del 2 de maig de 2021 els premis vinculats al concurs de fotografia i vídeo.
Des del moment en què s’accepten aquestes bases, l’Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret d’utilitzar el nom i la imatge de les persones guanyadores dels tres premis a les fotografies més votades pel públic i del premi especial del jurat, motiu pel qual els participants consenteixen la utilització, publicació i reproducció en tot el món i sense limitacions per part de l’Ajuntament d’Eivissa, de la seua imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació ( inclòs a internet o qualsevol altre mitjà ), amb finalitat promocional o informativa sempre que es relacioni amb la present promoció, sense compensació econòmica de qualsevol tipus per als participants, amb excepció feta del lliurament del premi obtingut com a conseqüència de la present promoció.
La participació en la promoció implica necessàriament l’acceptació d’aquestes bases i del criteri interpretatiu de l’Ajuntament d’Eivissa pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta promoció.
5.- LIMITACIONS
Si fos evident que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seua participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis/regals atorgats en virtut d’aquesta promoció.
No podrà participar qualsevol persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest concurs o hagi estat involucrat directa o indirectament en la seua preparació o desenvolupament ( agència, proveïdors, etc ).
El premi/regal lliurat no serà transferible ni susceptible a canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per cap producte ni per diners.
L’Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció.
Correran a compte i càrrec de cada participant qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi/regal pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament en les presents Bases Legals.
S’estableix un termini de QUINZE ( 15 ) dies naturals des de la data de concessió del premi/regal per efectuar qualsevol reclamació motivada. l’Ajuntament d’Eivissa es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi/regal per altre de característiques semblants.
6.-PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’Ajuntament d’Eivissa no es responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants de la promoció i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.
7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, l’Ajuntament d’Eivissa no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta promoció, i no assumeix cap responsabilitat per dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els participants o tercers.
L’Ajuntament d’Eivissa no assumirà la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi/regal. En cas que aquesta promoció no es pogués realitzar, per errades tècniques o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Ajuntament d’Eivissa que afecti el normal desenvolupament de la promoció, es reserva el dret a cancel·lar, modificar o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.
8.- FACEBOOK/INSTAGRAM/TWITTER
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook/Instagram/Twiter, de manera que els participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat amb els danys eventuals que derivin d’aquesta.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’entitat responsable del tractament de les dades és: dpd@eivissa.es
Conforme a allò que està establert en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Eivissa per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en el cas que resultés guanyador.
Informem que les seues dades personals de contacte seran utilitzades amb les següents finalitats:
Només per poder elaborar dades estadístiques i comprovació de dades per al lliurament de premis. En cap cas les seues dades s’utilitzaran per a publicitat o seran cedits a tercers.
Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són vertaderes i es fan responsables de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. L’Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret a excloure de la present promoció a qualsevol participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar a l’Ajuntament d’Eivissa de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, la limitació del tractament de les seues dades, oposar-se al tractament d’aquestes i sol·licitar la seua portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu: turisme@eivissa.es indicant el motiu de la seua petició.
10.- CANVIS
L’Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants en la promoció.
11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran conforme la Llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment de les bases dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Eivissa.

 

Deixa un comentari

La teva adreça correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *